Exercises to evaluate the lesson-learnt on PCM

According to the plan, after the publication of the bibliography, the six training modules and the tutorials , we are happy to announce that the exercises and tests to support the self-assessement of the lesson-learnt on PCm are now available in all partner languages.

As they are strongly linked to the diverse training modules, they are available close to the „view-online” and „download” option of each single module here: scroll down, open the chosen module, go to the exercise. The self-test for Module 0 takes the form of an exercise in developing a simple project action plan using the Project Cycle Management approach. This includes identifying a suitable mentor to help with understanding, and even explaining further, particular features of PCM. Then undertaking an effective needs analysis, feasibility study, and a range of other important activities needed to generate a successful proposal.

The test for the modules 1-to-5 are in the form of the multiple questionnaire, and offers the possibility to verify if you answered correctly, or what issues need an eventual review.

Do not wait any longer and verify your skills and competences on PCM.

The „module 5 – Project implementation and valorisation of results; finance and budgeting; and monitoring and evaluation” is available in free download.

The Module 5 considers the diverse issues regarding the implementation of the partnership when an application is accepted. Three areas will be considered: first, implementing the project and valorizing (that is, disseminating and exploiting) the results and outputs; second, finance and budgetary control; third, monitoring and evaluation of the project progress and outputs. The „module 5 – Project implementation and valorisation of results; finance and budgeting; and monitoring and evaluation” is available in English, French, Italian, Polish, Greek and Dutch. The module in download is accessible here.

The „module 4 -Submission procedures according to the guidelines of the EU Commission” is available in free download.

The Module 4 offers a deep focus on the diverse issues relatid to the proposal submission, in order to ensure a successful outcome. The materials has been organized on a three level structure: the first group of slides considers the pre-submission period with useful general and technical guidelines; the second group concerns the application procedure, with particular reference to Erasmus+ and H2020 proposals; finally, the module offers useful tips for a successful submission and external links for further information. The”module 4 -Submission procedures according to the guidelines of the EU Commission” is available in English, French, Italian, Polish, Greek and Dutch. The module in download is accessible here.

The „module 3 – Building an international, national and local partnership” is available in free download.

Module 3 deepens the major aspects related to the selection process and procedures regarding the building of your partnership for the project. Choosing your partners is a very important task. You will need to work with your partners for probably two or more years in the project and you need to be sure that they are reliable and will deliver on time. Obviously, there is also a matter of financial capacity as well as many other aspects, which are equally important. The „module 3 – Building an international, national and local partnership”” is available in English, French, Italian, Polish, Greek and Dutch. The module in download is accessible here.

Exercise Module 0

Testy samooceny do modułów

Głównym celem projektu Generativity jest wsparcie osób w zrozumieniu zadań, aktywności i praktyk, które są niezbędne, aby pomyślnie tworzyć i realizować duże projekty, często na skalę międzynarodową. Test samooceny do Modułu 0 to ćwiczenie nakierowane na wypracowanie prostego planu działań projektowych, wykorzystując przy tym podejście zarządzania cyklem projektu (PCM). Oznacza to przypisanie odpowiedniego mentora, który pomoże w zrozumieniu, a nawet dalszym tłumaczeniu niektórych narzędzi PCM. Następnie, przeprowadzenie skutecznej analizy potrzeb, studium wykonalności oraz szerokiego zakresu innych czynności przyczyni się do opracowania skutecznego wniosku.

Zasada generatywności oparta jest na koncepcji kreowania, generowania, wdrażania lub wypracowania przez użytkownika rezultatu w oparciu o wiedzę pozyskaną od innych, bardziej doświadczonych osób. Zatem zachęcamy do generatywności, począwszy od znalezienia partnera/mentora. Po ukończeniu ćwiczenia, skonsultuj się z mentorem, aby uzyskać dalsze wskazówki oraz usłyszeć konstruktywne uwagi.

Możesz także wykorzystać ćwiczenie do samooceny tego, co jest potrzebne we wniosku oraz by sprawdzić gdzie na drodze rozwoju od uczestnika szkolenia do doświadczonego użytkownika aktualnie się znajdujesz. Gdy już będziesz dostatecznie doświadczony w tym zakresie, możesz także pełnić funkcję mentora dla innych użytkowników platformy Generativity.

Należy pamiętać o tym, że narzędzie do samooceny służy indywidualnym potrzebom; Twoja praca nie będzie podlegać ewaluacji. Wykonanie tego ćwiczenia umożliwi wypróbowanie różnych podejść oraz doświadczenie niektórych kwestii, z którymi się zmierzysz przygotowując, opracowując i wdrażając wniosek projektowy.

1. Na początku wybierz jedną z poniżej podanych koncepcji:
– zorganizuj z przyjaciółmi przyjęcie
→ rozważ charakter przyjęcia oraz sąsiedztwo
– zorganizuj dla bliskiej Ci osoby przyjęcie niespodziankę
→ przemyśl komunikację między wszystkimi zaangażowanymi uczestnikami
→ rozważ logistykę tak, aby wszystko było gotowe w tym samym czasie
– zorganizuj przyjęcie u siebie w domu
→ przemyśl zaopatrzenie pod kątem preferencji żywieniowych – czy są jakieś konkretne potrzeby?
– zorganizuj wakacje dla małej grupy
→ przemyśl proces / preferencje wakacyjne / znaczenie różnych etapów
– zorganizuj publiczne wydarzenie lub podziel się z innymi swoimi osiągnięciami
→ zastanów się nad przekazem i odzewem Twojego wydarzenia

2. Po wyborze koncepcji, powinieneś:
– zdefiniować swój pomysł, tj. tematykę / problem, który chcesz zaadresować w wniosku.
– przeprowadzić analizę SWOT (patrz Moduł 2)
– zidentyfikować największe problemy doświadczone przez grupy docelowe i beneficjentów (tj.:, co jest/są problemem/problemami? czyje są to problemy?) (patrz slajd 15)
– wyobrazić sobie problemy / aspekty problemów, które chcesz zaadresować i przedstawić je w formie diagramu, tzw. „drzewa problemów” lub „hierarchii problemów.” „Drzewo problemów” pomoże w analizie i zrozumieniu związków przyczynowo skutkowych. (patrz slajdy 14 i 15)
– nakreślić problemy i przyczyny w formie graficznej, podając następstwa problemu u góry, a jego przyczyny u dołu
→ analiza problemów zapewnia solidną podstawę do opracowania zestawu odpowiednich i ukierunkowanych celów dla kolejnego „drzewa projektowego;” celami są rozwiązania do poprzednio zidentyfikowanych problemów
– opracować wyniki pod kątem ogólnych celów, założeń projektu, oczekiwanych rezultatów i aktywności oraz upewnić się, że gwarantują rozwiązanie dla zidentyfikowanych problemów
→ dokładnie określ swoje priorytety
→ wybieraj swoje cele jeden po drugim oraz wypełnij matrycę SMART
– przenieść swoje wyniki do logicznej struktury; po jej uzupełnieniu, upewnij się, że:
→ cele są przejrzyste
→ cele są logicznie powiązane z głównym celem projektu
→ wszystkie kluczowe założenia zostały spełnione
– w oparciu o poprzednie kroki, dodaj szczegóły operacyjne do wniosku projektowego:
→ opracuj tabelę aktywności
→ zidentyfikuj i przypisz zadania
→ zdefiniuj czas, czas trwania i wykonania dla każdego zadania
→ przygotuj wykres Gantta, aby zwizualizować kolejność oraz współzależność aktywności/zadań
→ uzupełnij harmonogram wydatków

3. Ćwiczenie w opracowaniu budżetu
Określ wymagane źródła (patrz: Moduł 5)
→ przypisz źródła do różnych kategorii wydatków
→ określ jednostki i ilości
→ oceń poniesione koszty jednostkowe
→ zidentyfikuj źródła finansowania
→ przypisz kody wydatków
→ zaplanuj koszty na dany okres
→ oblicz całość
→ oszacuj koszty zapewnienia trwałości projektu