Η εταιρική σύμπραξη  αποτελείται από οργανισμούς υψηλού επιπέδου οι οποίοι δημιουργούν μια ολοκληρωμένη συνεργασία τριών επίπεδων :

  • Νομικά  πρόσωπα: 1ο επίπεδο (Τοπικοί Φορείς  IT, EL, PL, UK, CY), 2ο επίπεδο (Περιφερειακό και Εθνικό Κεντρικές Οργανώσεις IT, FR) και 3ο επίπεδο (ΕΕ-Ομοσπονδίες BE), ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς. Τα αποτελέσματα της κοινοπραξίας θα έχουν άμεσο αντίκτυπο και στα 28 κράτη μέλη.
  • Σε  επίπεδο επιπτώσεων ως προς την  διάδοση: σε τοπικό επίπεδο (BE, IT, FR), σε Εθνικό  επίπεδο (BE, FR, IT, EL),  σε επίπεδο ΕΕ (BE)
  • Πεδίο δραστηριοτήτων: από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (EL) διαχείριση ποιότητας (CY, PL, IT), αξιολόγησης (UK), εμπειρογνώμονες ICT (PL, ΙΤ),  πολιτικές ένταξης και υποστήριξης αστέγων BE, FR, IT, ΕΕ), μεταναστών, προσφύγων (BE, FR, IT, ΕΕ)
  • Εταίροι της κοινοπραξίας : FEANTSA (BE), Danmar Computers (PL), Diciannove s.c. (IT), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (EL), Europe Evaluation Company (UK), Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ι. Μητρόπολης Σύρου  (EL), FIOpsd (IT), FNARS (FR), Cardet (CY).