Η Diciannove s.c. (IT) έχει εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έχοντας παγιωμένη και συσσωρευμένη εμπειρία, θα είναι από κοινού υπεύθυνη για τη διαχείριση του έργου και θα συμβάλει στις δράσεις κατάρτισης σχεδιάζοντας τις εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες  αποτελούν IO1, καθώς και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για τη διαχείριση του έργου στον κοινωνικό τομέα. Η Diciannove s.c.  έχει συσσωρευμένη  εμπειρία στα μέσα επικοινωνίας, καθώς και στην δημιουργία και ανάπτυξη εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning)  και στην έρευνα και διδασκαλία της χρήσης τεχνικών βίντεο.