Exercise Module 4

Exercise Module 3

Exercise Module 2

Exercise Module 1

Exercise Module 5

Exercise Module 0

Ενοτητα αυτοελεγχος

Πρωταρχικός στόχος του έργου Generativity είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν όλες τις διαδικασίες και τις πρακτικές που απαιτούνται για τη ανάπτυξη και την επιτυχή υλοποίηση μεγάλων και συχνά διακρατικών έργων. Ο αυτοέλεγχος για την Ενότητα 0 έχει τη μορφή μιας άσκησης για την ανάπτυξη ενός απλού σχεδίου δράσης χρησιμοποιώντας την προσέγγιση του Κύκλου Διαχείρισης Έργου. Περιλαμβάνει την επιλογή ενός κατάλληλου μέντορα για να βοηθήσει στην κατανόηση κα την επεξηγήσει περαιτέρω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Κύκλου Διαχείρισης Έργου. Στη συνέχεια, διενεργείται μια ανάλυση αναγκών και συντάσσεται μια μελέτη σκοπιμότητας και μια σειρά από άλλες σημαντικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης πρότασης.

Η αρχή του Generativity βασίζεται στην ιδέα ότι, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν, να εφαρμόσουν ή να παράγουν νέα περιεχόμενα με βάση τις γνώσεις που προέρχονται από άλλους, πιο έμπειρους ανθρώπους. Γι ‘αυτό σας ενθαρρύνουμε να γίνετε «γενετικοί» με την επιλογή ενός εταίρου / μέντορα. Όταν ολοκληρώσετε την άσκηση, απευθυνθείτε στον μέντορα σας για περαιτέρω υποδείξεις, συμβουλές και εποικοδομητικά σχόλια.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την άσκηση για να αυτό-αξιολογήσετε τι απαιτείται για μια επιτυχημένη πρόταση και να καταγράψετε το επίπεδο στο οποίο βρίσκεστε κατά την διαδικασία μετάβασης σας από ασκούμενο σε έμπειρο χρήστη. Μόλις αποκτήσετε την κατάλληλη εμπειρία, μπορείτε επίσης να συμβουλεύεστε άλλους για τη χρήση της πλατφόρμας Generativity.

Πρέπει να θυμάστε ότι το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης είναι μόνο για δικό σας όφελος. Η απόδοση σας δεν θα αξιολογηθεί. Η διεξαγωγή αυτής της άσκησης θα σας δώσει την ευκαιρία να δοκιμάσετε διαφορετικές προσεγγίσεις και να αποκτήσετε εμπειρίες σε θέματα που είναι πιθανόν να αντιμετωπίσετε κατά την προετοιμασία, την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας επιτυχημένης πρότασης έργου.

1. Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα:

– οργανώστε ένα πάρτι με τους φίλους σας
→ λάβετε υπόψη τη φύση του πάρτι και της γειτονιάς
– διοργανώστε ένα πάρτι έκπληξη για κάποιο ξεχωριστό άτομο
→ σκεφτείτε την επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων
→ Logistics η διαδικασία της διαχείρισης και υποστήριξης ώστε να είναι όλα συγκεντρωμένα
και στην θέση τους ταυτόχρονα
– διοργανώστε δείπνο στον χώρο σας
→ λάβετε υπόψη σας την «προσφορά και τη ζήτηση» – ποιος θέλει να φάει τι, αν υπάρχουν
ειδικές απαιτήσεις στο φαγητό;
– οργανώστε μια μικρή ομάδα για διακοπές
→ εξετάστε τη διαδικασία/διακοπές προτιμήσεις και αντιπάθειες/τη συνάφεια των
διαφορετικών βημάτων
– διοργανώστε μια δημόσια εκδήλωση για να ενημερώσετε τους άλλους για τα επιτεύγματά σας
→ εξετάστε την μεταβιβασιμότητα και τη βιωσιμότητα της εκδήλωσης σας

2. Αφού επιλέξετε ένα θέμα, τότε θα πρέπει να:

– ξεκινήστε με τον ορισμό της ιδέας σας, δηλαδή το θέμα / τα ζητήματα που θέλετε να αντιμετωπίσετε στην πρότασή σας. Υλοποιήσετε μια ανάλυση SWOT (Δυνατά σημεία, Αδύνατα σημεία, Ευκαιρίες, Απειλές). (ανατρέξτε στην Ενότητα 2)
– προσδιορίστε τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες στόχοι και οι δικαιούχοι (ποιο ή ποια είναι τα προβλήματα, τίνος είναι το πρόβλημα (ανατρέξτε στην διαφάνεια 15)
– παρουσιάστε τα προβλήματα / τις πτυχές του προβλήματος που θέλετε να αντιμετωπίσετε, με τη μορφή ενός διαγράμματος που ονομάζεται “δέντρο προβλημάτων” ή “ιεράρχηση προβλημάτων”. Το “δέντρο προβλημάτων” θα σας βοηθήσει να αναλύσετε και να διευκρινίσετε τις σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος. (ανατρέξτε στις διαφάνειες 14 και 15)
– παρουσιάστε τα προβλήματα και τις αιτίες σε γραφική μορφή: βάλτε τις επιπτώσεις ενός προβλήματος στην κορυφή και των αιτιών του στο κάτω μέρος
→ Η ανάλυση προβλημάτων παρέχει μια στερεή βάση για την ανάπτυξη ενός συνόλου σχετικών και επικεντρωμένων στόχων για το μετέπειτα «δέντρο έργου». Οι στόχοι είναι οι λύσεις στα προβλήματα που εντοπίστηκαν προηγουμένως.
– διαρθρώσετε τα ευρήματά σας με βάση τους γενικούς στόχους, του έργου, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις δραστηριότητες και βεβαιωθείτε ότι παρέχουν λύση στα προβλήματα που εντοπίστηκαν
→ προσδιορίστε με σαφήνεια τις προτεραιότητές σας
→ επιλέξτε τους στόχους σας ένα προς ένα και συμπληρώστε έναν πίνακα SMART
– Μεταφέρετε τα ευρήματά σας σε ένα λογικό διάγραμμα ροής. Όταν ολοκληρώσετε το λογικό διάγραμμα, ελέγξτε ότι οι στόχοι είναι:
→ σαφείς
→ συνδέονται με το συνολικό στόχο του έργου με συνεκτικό τρόπο
→ έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι βασικές υποθέσεις
– με βάση τα προηγούμενα βήματα, να προσθέσετε λειτουργικές λεπτομέρειες στο σχεδιασμό του έργου:
→ συντάξτε τον πίνακα δραστηριοτήτων
→ προσδιορίστε και αναθέστε έργα και υπο-έργα
→ καθορίστε τον χρόνο, την έναρξη, τη διάρκεια και την απόδοση –ολοκλήρωση, για κάθε έργο και υποέργο
→ Δημιουργήστε ένα διάγραμμα Gantt για να απεικονίσετε την αλληλουχία και την αλληλεξάρτηση των δραστηριοτήτων / εργασιών
→ συμπληρώστε το χρονοδιάγραμμα δαπανών

3. άσκηση προϋπολογισμού
– προσδιορίστε τους απαιτούμενους πόρους (ανατρέξτε στην ενότητα 5)
→ αντιστοιχίστε τους πόρους στις διαφορετικές κατηγορίες δαπανών
→ Καθορίστε μονάδες και ποσότητες
→ Αξιολογήστε το κόστος μονάδας
→ Προσδιορίστε τις πηγές χρηματοδότησης
→ Αναθέστε κωδικούς δαπανών
→ Προγραμματίστε τα κόστη ανά περίοδο
→ Υπολογίστε το σύνολο
→ Εκτιμήστε το κόστος για τη βιωσιμότητα του έργου