Exercise Module 0

Testy samooceny do modułów

Głównym celem projektu Generativity jest wsparcie osób w zrozumieniu zadań, aktywności i praktyk, które są niezbędne, aby pomyślnie tworzyć i realizować duże projekty, często na skalę międzynarodową. Test samooceny do Modułu 0 to ćwiczenie nakierowane na wypracowanie prostego planu działań projektowych, wykorzystując przy tym podejście zarządzania cyklem projektu (PCM). Oznacza to przypisanie odpowiedniego mentora, który pomoże w zrozumieniu, a nawet dalszym tłumaczeniu niektórych narzędzi PCM. Następnie, przeprowadzenie skutecznej analizy potrzeb, studium wykonalności oraz szerokiego zakresu innych czynności przyczyni się do opracowania skutecznego wniosku.

Zasada generatywności oparta jest na koncepcji kreowania, generowania, wdrażania lub wypracowania przez użytkownika rezultatu w oparciu o wiedzę pozyskaną od innych, bardziej doświadczonych osób. Zatem zachęcamy do generatywności, począwszy od znalezienia partnera/mentora. Po ukończeniu ćwiczenia, skonsultuj się z mentorem, aby uzyskać dalsze wskazówki oraz usłyszeć konstruktywne uwagi.

Możesz także wykorzystać ćwiczenie do samooceny tego, co jest potrzebne we wniosku oraz by sprawdzić gdzie na drodze rozwoju od uczestnika szkolenia do doświadczonego użytkownika aktualnie się znajdujesz. Gdy już będziesz dostatecznie doświadczony w tym zakresie, możesz także pełnić funkcję mentora dla innych użytkowników platformy Generativity.

Należy pamiętać o tym, że narzędzie do samooceny służy indywidualnym potrzebom; Twoja praca nie będzie podlegać ewaluacji. Wykonanie tego ćwiczenia umożliwi wypróbowanie różnych podejść oraz doświadczenie niektórych kwestii, z którymi się zmierzysz przygotowując, opracowując i wdrażając wniosek projektowy.

1. Na początku wybierz jedną z poniżej podanych koncepcji:
– zorganizuj z przyjaciółmi przyjęcie
→ rozważ charakter przyjęcia oraz sąsiedztwo
– zorganizuj dla bliskiej Ci osoby przyjęcie niespodziankę
→ przemyśl komunikację między wszystkimi zaangażowanymi uczestnikami
→ rozważ logistykę tak, aby wszystko było gotowe w tym samym czasie
– zorganizuj przyjęcie u siebie w domu
→ przemyśl zaopatrzenie pod kątem preferencji żywieniowych – czy są jakieś konkretne potrzeby?
– zorganizuj wakacje dla małej grupy
→ przemyśl proces / preferencje wakacyjne / znaczenie różnych etapów
– zorganizuj publiczne wydarzenie lub podziel się z innymi swoimi osiągnięciami
→ zastanów się nad przekazem i odzewem Twojego wydarzenia

2. Po wyborze koncepcji, powinieneś:
– zdefiniować swój pomysł, tj. tematykę / problem, który chcesz zaadresować w wniosku.
– przeprowadzić analizę SWOT (patrz Moduł 2)
– zidentyfikować największe problemy doświadczone przez grupy docelowe i beneficjentów (tj.:, co jest/są problemem/problemami? czyje są to problemy?) (patrz slajd 15)
– wyobrazić sobie problemy / aspekty problemów, które chcesz zaadresować i przedstawić je w formie diagramu, tzw. „drzewa problemów” lub „hierarchii problemów.” „Drzewo problemów” pomoże w analizie i zrozumieniu związków przyczynowo skutkowych. (patrz slajdy 14 i 15)
– nakreślić problemy i przyczyny w formie graficznej, podając następstwa problemu u góry, a jego przyczyny u dołu
→ analiza problemów zapewnia solidną podstawę do opracowania zestawu odpowiednich i ukierunkowanych celów dla kolejnego „drzewa projektowego;” celami są rozwiązania do poprzednio zidentyfikowanych problemów
– opracować wyniki pod kątem ogólnych celów, założeń projektu, oczekiwanych rezultatów i aktywności oraz upewnić się, że gwarantują rozwiązanie dla zidentyfikowanych problemów
→ dokładnie określ swoje priorytety
→ wybieraj swoje cele jeden po drugim oraz wypełnij matrycę SMART
– przenieść swoje wyniki do logicznej struktury; po jej uzupełnieniu, upewnij się, że:
→ cele są przejrzyste
→ cele są logicznie powiązane z głównym celem projektu
→ wszystkie kluczowe założenia zostały spełnione
– w oparciu o poprzednie kroki, dodaj szczegóły operacyjne do wniosku projektowego:
→ opracuj tabelę aktywności
→ zidentyfikuj i przypisz zadania
→ zdefiniuj czas, czas trwania i wykonania dla każdego zadania
→ przygotuj wykres Gantta, aby zwizualizować kolejność oraz współzależność aktywności/zadań
→ uzupełnij harmonogram wydatków

3. Ćwiczenie w opracowaniu budżetu
Określ wymagane źródła (patrz: Moduł 5)
→ przypisz źródła do różnych kategorii wydatków
→ określ jednostki i ilości
→ oceń poniesione koszty jednostkowe
→ zidentyfikuj źródła finansowania
→ przypisz kody wydatków
→ zaplanuj koszty na dany okres
→ oblicz całość
→ oszacuj koszty zapewnienia trwałości projektu

Exercise Module 5

Exercise Module 4

Exercise Module 3

Exercise Module 2

Exercise Module 1