Η Danmar Computers sp. z o.o. (PL)  Παρέχει επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστών ΙΤ, έχει αποκτήσει ευρωπαϊκή εμπειρογνωμοσύνη, αναπτύσσει και παρέχει υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως (ηλεκτρονική) εκπαίδευσης (e-learning).  Λόγω του ότι έχει υλοποιήσει και διαχειριστεί ένα εκτεταμένο αριθμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έχει την ανάλογη εμπειρία, θα αναλάβει από κοινού την ευθύνη για την εφαρμογή και τη διαχείριση του έργου. Η Danmar Computers δημιούργησε και επικύρωσε  το AdminProject ICT tool, ένα πολύτιμο εργαλείο στο διαδίκτυο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων, ειδικά σχεδιασμένο για το πρόγραμμα Erasmus+. Η Danmar Computers θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει το εκπαιδευτικό υλικό για το  Generativity.