Η FEANTSA (BE), Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων που ασχολείται με τους άστεγους  από το 1989 και την πρόληψη και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων που απειλούνται ή ζουν σε έλλειψη στέγης. Η FEANTSA έχει σήμερα πάνω από 130 οργανώσεις-μέλη, σε σχεδόν 30 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Τα περισσότερα από τα μέλη της FEANTSA είναι εθνικές ή περιφερειακές οργανώσεις των φορέων παροχής υπηρεσιών. Συνεργάζεται στενά με τις δημόσιες αρχές, τους φορείς παροχής κοινωνικής στέγασης και άλλων σχετικών φορέων. Η FEANTSA συνεργάζεται στενά με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και έχει συμβουλευτικό ρόλο στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στα Ηνωμένα Έθνη.