FEANTSA (BE), jest Europejską Federacją Organizacji Narodowych, która zajmuje się bezdomnością od 1989 roku, mając na celu zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu wśród osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością. FEANTSA prowadzi obecnie 130 organizacji członkowskich, pracujących niemal w 30 krajach europejskich,  w tym 28 państwach członkowskich UE. Większość członków FEANTSA to krajowe lub regionalne organizacje parasolowe zrzeszające usługodawców, działających często w ścisłej współpracy z władzami publicznymi, instytucjami świadczącymi pomoc prawną i innymi odpowiednimi podmiotami. FEANTSA współpracuje także z instytucjami UE i posiada status konsultacyjny w Radzie Europy i ONZ.